+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Какво представлява данъчния адрес

На основание чл.28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, всички местни физически и юридически лица, както и чуждестранните лица, които оперират на територията на страната, трябва да посочат адрес за кореспонденция с органите на държавната администрация. Обикновено това е седалището и адреса на управление на фирмата (респ. адреса по лична карта на физическото лице), но може да бъде и различен - такъв, където е осигурено присъствие на обучен персонал в рамките на работното време, който ще приеме телефонно съобщение или ще получат писмо, пратка или друго известие. Това е т.нар. данъчен адрес - адрес за кореспонденция с НАП и други институции на територията на страната.

Ние можем да ви предложим адреса на нашата счетоводна кантора за ваш данъчен адрес. Така винаги ще сте спокойни, че сте получили всички важни известия и съобщения.

Какви са последиците, ако не бъдете намерен на данъчния адрес

Повечето писма, пратки и известия от държавната администрация съдържат срокове, в които трябва да се предприемат определени действия или да са представят документи. Ако не получите или не получите навреме тези документи - много е възможно да последват санкции от контролните органи. Ако сте регистрирано по ЗДДС лице, намирането ви на адреса, посочен за кореспонденция с вас е основание за стартиране на процедура по дерегистрация. Също така начисленият данък от вас към вашите контрагенти ще бъде отказан като данъчен кредит. Всичко това със сигурност ще урони бизнес-престижа Ви, ще ви създаде проблеми и санкции, ще загубите време, нерви и пари.

Какво Ви предлагаме с тази услуга

Да разполагате винаги с легален данъчен адрес, на който ще можете да бъдете намерен. Ще имате на разположение квалифициран персонал, който ще получи телефонно съобщение за Вас, пратка, писмо, известие. Ще имате професионално представителство пред органите на държавната администрация. Всички съобщения ще Ви бъдат незабавно предавани - по телефон, по електронен път или куриер.

Цената на услугата е 200 лв./годишно.

Можете да видите нашите контактни данни тук.

Ако тази услуга Ви интересува, свържете се с нас за повече детайли и информация.

Мнения