Събота, 23-09- 2017 г. - 10:27:16
dsc04886.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Обявяване на годишни отчети

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър

   Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството, търговците по смисъла на Търговския закон публикуват годишния си финансов отчет – чрез заявяване и представяне в Търговския регистър. (Това се отнася дори за търговците, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период. Те трябва да публикуват празен отчет).
   В § 9а. от Закона за счетоводството е указано, че търговците които се пререгистрират до 31 май на съответната година, са длъжни да публикуват отчетите си до 30 юни на същата година, а тези, които се пререгистрират през периода 01 юни – 31 декември – в тримесечен срок от пререгистрацията.
   При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени солидни санкции. Съгласно Закона за счетоводството те варират от 2000 до 3000 лева, а по Закона за търговския регистър – от 500 до 1000 лв.
 

Ние предлагаме нашето съдействие при обяването на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Подготвяме необходимия протокол за приемане на ГФО и разпределение на печалбата и попълваме компетентно съответното заявление за обявяване на акта. От Вас се иска да ни предоставите заверен от управителния орган ГФО за съответната година. Ако сте наши клиенти и сме съставители на вашия отчет, то предоставянето не е необходимо.
Ако се интересувате от тази услуга и имате нужда от повече информация за нейната цена, вижте тук.

Какво подлежи на публикация?

Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството се публикува: Годишният финансов отчет на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган на управление.
Съгласно чл. 26, ал.1 от Закона за счетоводството годишният финансов отчет на предприятията включва:
1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Приложение.

Кои лица са задължени да публикуват отчетите си и в какви срокове?

 Едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в Търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват отчетите си само, когато те задължително подлежат на одит.

1. търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;
2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им в Централния регистър при Министерството на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

В срок до 31 май на следващата година публикуват годишните си финансови отчети едноличните търговци, чиито отчети подлежат на независим финансов одит.

В срок до 30 юни на следващата година публикуват годишните си финансови отчети и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците, дружествата с ограничена отговорност.

В срок до 31 юли на следващата година публикуват годишните си финансови отчети всички останали дружества, регистрирани като търговци по Търговския закон.


   

Кои са задължени да публикуват годишните си финансови отчети в икономически издания или интернет?

1. Всички предприятия, подлежащи на независим финансов одит, които не са извършили пререгистрация по Закона за търговския регистър.
2. Всички неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите или граждански дружества по ЗЗД).
3. Всички юридически лица с нестопанска цел, които не са регистрирани в обществена полза.
  

   Ако Вие имате задължение да публикувате годишните си финансови отчети в интернет, АСО ТРЕНД ООД предлага възможността да направите това на нашия интернет сайт. Ние ще осигурим достъп до вашите отчети във вида и сроковете, предвидени по закон. Цената на тази услуга може да видите тук

   Специфични случаи:

   За предприятията, които подлежат на независим финансов одит, Годишният финансов отчет се публикува във вида, в който е заверен от регистриран одитор заедно с одиторския доклад и годишен доклад за дейността на предприятието, приет от Общото събрание на съдружниците/акционерите или съответния орган.

   За предприятията, които изготвят консолидирани финансови отчети, се публикува индивидуалния и консолидираният годишен финансов отчет.

   Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност публикуват и:
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.
 

   Ред за публикуване на годишните финансови отчети

   Годишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове.  Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Към финансовите отчети на търговските дружества задължително се прилага и протокол от Общо събрание на съдружниците (за ООД), на акционерите (за акционерни дружества), Решение на едноличния собственик/акционер (за ЕООД, ЕАД). Този протокол трябва да има всички реквизите, изисквани от Търговския закон и да съдържа информация за приемане на отчета и разпределяне на финансовия резултат.

    Заявител може да бъде представляващият предприятието (собственика за ЕТ или управителя за ЕООД или ООД). Заявител за обявяване на ГФО може да бъде и съставителя на отчета, ако има писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

   Към заявлението за обявяване на актове Г2 се прилага и декларация по чл.13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя.

    Ако приносителят на документите е различен от заявителя, той трябва да попълни декларация по чл.13 ал.5 от Закона за търговския регистър, да има изрично писмено пълномощно за подаване на заявление за обявяване актове Г2 подписано от заявителя. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

    Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя, то Заявлението за обявяване на актове Г2, също трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

  Ако обявявате отчети за повече от една година, се подава едно заявление Г2 и към него се прилагат всички отчети. Към документите се прилага и квитанция или платежно нареждане за платена държавна такса.

   Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията - Търговски регистър се превеждат по следната банкова сметка:

   BG36 CREX 9260 3114 5494 01 – транзитна, обслужва търговски регистър

   ТБ „ТОКУДА БАНК” АД, Офис „Централно управление” BIC код: CREXBGSF.


   Повече информация за обявяването на годишните отчети в Търговския регистър можете да получите на интернет страницата на Агенция по вписвания или като се свържете с нас - ще ви дадем точната консултация, която ви е необходима. Консултациите са безплатни за клиенти на Счетоводната кантора. Ако желаете, можем да окажем съдействие при изготвяне на необходимата документация, както и да я подадем вместо Вас.